Trưởng Phòng Công tác Sinh viên

Nguyễn Thị Thanh Loan
Nguyễn Thị Thanh Loan

nttloan@agu.edu.vn

Phó Trưởng Phòng Công tác Sinh viên

Đặng Thế Lực
Đặng Thế Lực

dtluc@agu.edu.vn

Bộ phận Quan hệ Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp

Phạm Trung Hiếu
Phạm Trung Hiếu

pthieu@agu.edu.vn

Trần Thiện
Trần Thiện

tranthien@agu.edu.vn

Bộ phận Tư vấn Học sinh, Sinh viên

Đỗ Anh Thư
Đỗ Anh Thư

dathu@agu.edu.vn

Bộ phận Truyền Thông Tuyển sinh

Lê Trương Hồng Danh
Lê Trương Hồng Danh

lthdanh@agu.edu.vn

Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Nguyễn Thị Tuyết Nhung

nttuyetnhung@agu.edu.vn

Phụ trách Công tác Sinh viên

Huỳnh Công Luận
Huỳnh Công Luận

hcluan@agu.edu.vn

Thái Thị Thùy Dương
Thái Thị Thùy Dương

tttduong@agu.edu.vn

Phụ trách Đoàn - Hội

Trần Trung Quốc
Trần Trung Quốc

ttquoc@agu.edu.vn

Nguyễn Ngọc Trọng
Nguyễn Ngọc Trọng

nntrong@agu.edu.vn