Nguyễn Ngọc Trọng

Học vị: Cử nhân
Kiêm nhiệm: Chánh văn Phòng Đoàn
Email: nntrong@agu.edu.vn
Di động: 0949309899
Văn phòng:

Phụ trách công tác vay vốn tín dụng đào tạo của sinh viên toàn trường.

Quản lý cơ sở dữ liệu về thông tin Hội Cựu sinh viên.

Phụ trách công tác văn thư hành chính như phát hành văn bản, ISO, tập hợp hồ sơ liên quan đến các tiêu chí minh chứng của đơn vị; các quyết định nghỉ học tạm thời, cảnh cáo học vụ, buộc thôi học của sinh viên.

Phụ trách quản lý cơ sở dữ liệu hồ sơ lý lịch của sinh viên toàn trường; 

* Phụ trách chính các công việc: 

- Phụ trách việc thực hiện cam kết trả nợ tín dụng đào tạo của sinh viên.

- Tham mưu xác nhận tư cách sinh viên.

- Phụ trách triển khai và tổng hợp cam kết của SV về ATGT, phòng chống ma túy.

- Phụ trách các hoạt động vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quang trong khuôn viên trường; quản lý dụng cụ lao động; Tổ chức và quản lý các CLB Võ thuật.

- Tổng hợp khen thưởng thành tích của phòng.

- Phát hành báo cho các đơn vị.

- Hỗ trợ công tác tổ chức họp Bí thư – Lớp trưởng: mượn hội trường, quản lý & điểm danh họp Bí thư, Lớp trưởng hàng tháng. 

- Phụ trách tổng hợp hồ sơ lý lịch SV khóa mới của Khoa Kinh tế - QTKD, Khoa CNTT, khoa Nông nghiệp - TNTN, khoa Luật & LLCT, Khoa Ngoại ngữ

- Công tác in ấn Giấy khen.

- Phụ trách quản lý thông tin ngoại trú của sinh viên khoa NN-TNTN , Khoa KT-CN-MT.

* Công tác Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp: Phụ trách công tác tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng của SV và giới thiệu việc làm bán thời gian; công tác tư vấn và hỗ trợ sinh viên, liên hệ địa điểm thực hành, kiến tập, thực tập.

Theo dõi công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý việc đánh giá điểm rèn luyện và khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường sau 6 tháng, 1 năm của Khoa NN-TNTN, Khoa Ngoại ngữ và Khoa KT-CN-MT.