Nguyễn Thị Thanh Loan

Học vị: Thạc sĩ
Vai trò: Trưởng Phòng Công tác Sinh viên
Kiêm nhiệm: Chủ tịch Công đoàn Bộ phận 5
Email: nttloan@agu.edu.vn
Di động: 0939.895.868
Văn phòng: 02966.256565 ext 1312

Chịu trách nhiệm trước BGH về đơn vị và những vấn đề liên quan đến HSSV.

Phụ trách chung và chỉ đạo các công tác của phòng.

Trực tiếp điều hành các mảng công tác:

- Công tác tổ chức nhân sự, thi đua khen thưởng của sinh viên, kinh phí hoạt động của phòng;

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền pháp luật về ANTT trường học, ATGT, Phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội; 

- Các chế độ chính sách, vay vốn tín dụng đào tạo, học bổng khuyến khích học tập, học bổng tài trợ, đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên;

- Công tác đào tạo sỹ quan dự bị; Phụ trách công tác Tuần SHCD HSSV;

- Công tác thông tin truyền thông & Tư vấn tuyển sinh; Olympic sinh viên toàn quốc các môn Toán, Lý, Hóa và các môn khoa học Mác Lênin;

- Các hoạt động Bộ phận Hỗ trợ Sinh Viên và Quan hệ Doanh nghiệp; Bộ phận Tư vấn HSSV;

- Công tác sinh viên nội trú, ngoại trú;

- Công tác giáo dục đạo đức, trong lối sống sinh viên, đoàn viên; phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhận thức chính trị, tư tưởng gắn với sinh viên; phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên.

- Phụ trách các hoạt động văn hóa, văn hóa ứng xử học đường; hoạt động ngoại khóa của sinh viên.

- Phụ trách hoạt động Văn nghệ, Thể dục thể thao trong sinh viên;

- Phụ trách trang web của Phòng, facebook của phòng