Tin tức - Sự kiện

Thông báo về việc thực hiện cam kết trả nợ Ngân hàng Chính sách xã hội đối với sinh viên năm cuối 2016

Căn cứ Công văn số 2162A/NHCS-TD, ngày 02 tháng 10 năm 2007 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện cho vay đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/09/2007 của Thủ tướng Chính phủ;

Pages