Tin tức - Sự kiện

Thông báo về việc xét học bổng do Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm tài trợ năm học 2017 - 2018

Thực hiện công văn số 83/HKH-VP, ngày 9/6/2017 của Hội Khuyến học tỉnh An Giang về việc cấp 10 suất học bổng (4.000.000 đ/suất)  cho sinh viên của Trường do Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm tài trợ, năm học 2017- 2018. Nay, nhà trường thông báo đến sinh viên nội dung học bổng, cụ thể như sau:

Thông báo về việc xét học bổng Lê Sở Memorial Scholarship of Excellence năm học 2017 - 2018

Căn cứ Thông báo của tổ chức Sunflower Mission về học bổng Lê Sở Memorial Scholarship of Excellence (LSMSE) là học bổng dành sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mong muốn tiếp tục theo đuổi con đường học vấn ở bậc Đại học tại Việt Nam. Nay, Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên nội dung học bổng, cụ thể như sau:

Thông báo về việc thực hiện chuyển khoản chế độ trợ cấp xã hội, học bổng khuyến khích học tập qua tài khoản ngân hàng Vietcombank

Căn cứ Hướng dẫn số 64/HD-ĐHAG ngày 14/02/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp xã hội đối với HSSV;

Căn cứ Hướng dẫn số 65/HD-ĐHAG ngày 14/02/2017 Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc hướng dẫn thực hiện thanh toán học bổng khuyến khích học tập;

Phòng Công tác sinh viên thông báo về thực hiện chuyển khoản chế độ trợ cấp xã hội, học bổng khuyến khích học tập qua tài khoản ngân hàng VIETCOMBANK, cụ thể như sau:

Thông báo về việc nộp hồ sơ khen thưởng năm học 2016–2017

Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học An Giang số 2601/QĐ-ĐHAG ngày 31/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc khen thưởng cuối năm đối với sinh viên đang theo học tại trường. Nay, nhà trường thông báo đến tất cả sinh viên đủ tiêu chuẩn nộp hồ sơ khen thưởng, cụ thể như sau:

Pages