Tin tức - Sự kiện

Thông báo về việc xét bổ sung học bổng Fuji

Thực hiện bản thỏa thuận hỗ trợ chương trình học bổng Fuji năm học 2017- 2018, Quỹ Giáo dục Fuji tài trợ cho Trường 20 suất học bổng (4.000.000 đ/suất) xét trao cho sinh viên khoa Nông nghiệp-TNTN. Nay, nhà trường yêu cầu Khoa Nông nghiệp-TNTN xét bổ sung 14 suất học bổng trên (ngoài danh sách nhà trường gửi kèm).

Thông báo về việc nộp hồ sơ hưởng chế độ hỗ trợ chi phí học tập năm học 2017 – 2018

Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là dân tộc thiểu số học tại cơ sở giáo dục đại học; Thông tư liên tịch 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/10/2014 về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, Bộ lao động – thương binh và xã hội về việc Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật;

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc nộp hồ sơ hưởng chế độ hỗ trợ chi phí học tập năm học 2017-2018 dành cho sinh viên, nội dung cụ thể như sau:

Thông báo về việc nộp hồ sơ miễn, giảm học phí năm học 2017 - 2018

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí  đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015–2016 đến năm học 2020–2021. Nay, Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên về việc nộp hồ sơ miễn, giảm học phí trong năm học 2017-2018, cụ thể như sau:

Thông báo về việc thực hiện chế độ trợ cấp xã hội cho sinh viên hình thức giáo dục chính quy năm học 2017 – 2018

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 53/1998/TTLT.BGD-BTC-BLĐTB&XH ngày 25/08/1998 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;

Căn cứ Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập;

Thông báo về việc xét học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2017 - 2018

Căn cứ Công văn số 60 CV/HTSVVN của Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam nhằm hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng, học viện trên cả nước.  Nay, Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc xét chọn học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó năm học 2017-2018, cụ thể như sau:

Thông báo về việc xét học bổng Thắp sáng niềm tin năm học 2017 - 2018

Căn cứ Thông báo của Quỹ Học bổng Thắp sáng niềm tin về học bổng cho các tân sinh viên hoàn cảnh khó khăn mong muốn tiếp tục theo đuổi con đường học vấn ở bậc Đại học/Cao đẳng tại Việt Nam. Nay, Trường Đại học An Giang thông báo đến sinh viên mới trúng tuyển vào trường năm 2017, nội dung cụ thể như sau:

Danh sách hoàn trả học phí cho sinh viên thuộc chế độ miễn, giảm học phí năm học 2016 - 2017

Phòng CTSV thông báo những bạn có tên trong Danh sách dưới đây lên phòng Kế hoạch - Tài vụ nhận lại tiền học phí năm học 2016 - 2017.

Ghi chú: Tiền học phí HK hè, năm học 2016 - 2017 sẽ được hoàn trả vào năm học 2017 - 2018.

Thông báo về việc xét học bổng do Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm tài trợ năm học 2017 - 2018

Thực hiện công văn số 83/HKH-VP, ngày 9/6/2017 của Hội Khuyến học tỉnh An Giang về việc cấp 10 suất học bổng (4.000.000 đ/suất)  cho sinh viên của Trường do Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm tài trợ, năm học 2017- 2018. Nay, nhà trường thông báo đến sinh viên nội dung học bổng, cụ thể như sau:

Pages