Thông báo

Thông báo về việc cung cấp thông tin sinh viên năm cuối Năm học 2015 – 2016

Với mong muốn xây dựng cơ sở dữ liệu về sinh viên sắp tốt nghiệp của Trường; từ đó, có kế hoạch và biện pháp kịp thời hỗ trợ và giới thiệu việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo, góp phần giải quyết vấn đề việc làm cho sinh viên khi ra trường;

Bộ phận Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp, Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc thực hiện cung cấp thông tin đối với các sinh viên năm cuối, cụ thể như sau:

Pages