Thông báo về việc thực hiện cam kết trả nợ Ngân hàng Chính sách xã hội đối với sinh viên năm cuối 2016

Căn cứ Công văn số 2162A/NHCS-TD, ngày 02 tháng 10 năm 2007 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện cho vay đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/09/2007 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 7375/BGDĐT-CTHSSV, ngày 14 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc làm Giấy xác nhận và Giấy cam kết trả nợ vay tín dụng đối với HSSV;

Trường Đại học An Giang thông báo đến tất cả sinh viên năm cuối (DH13 & CD38) đã vay vốn tín dụng đào tạo của Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện cam kết trả nợ năm 2016, cụ thể như sau:

- Lớp trưởng tải 02 file biểu mẫu trên trang http://sao.agu.edu.vn

+ Giấy cam kết trả nợ (cá nhân điền thông tin theo mẫu).

+ Bảng tổng hợp sinh viên vay vốn làm giấy cam kết trả nợ năm 2016.

- Nộp bản giấy trực tiếp về phòng CTSV (SV4) và gửi file tổng hợp sinh viên vay vốn làm giấy cam kết trả nợ qua email: tckha@agu.edu.vn để kiểm tra lại các thông tin cung cấp.

- Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/5/2016.

- Địa điểm nộp: Phòng Công tác Sinh viên, gặp trực tiếp đ/c Công Kha.