Thông báo về việc Họp Bí thư, Lớp trưởng tháng 4 và nộp báo cáo tháng

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc tổ chức họp Bí thư, Lớp trưởng và nộp báo cáo tháng 4, cụ thể như sau:

1. Họp Bí thư, Lớp trưởng

- Thời gian: 18h, Thứ năm, ngày 28/4/2016.

- Địa điểm: Hội trường 600, Khu Trung tâm, Trường ĐHAG.

- Nội dung:

+ Tổng kết các hoạt động tháng 4 và triển khai các hoạt động tháng 5.

+ Lắng nghe và giải đáp ý kiến đóng góp của sinh viên liên quan đến các vấn đề học tập, rèn luyện, các hoạt động phong trào.

2. Báo cáo tháng

- Ban cán sự tổ chức họp lớp và gửi báo cáo về Phòng Công tác Sinh viên chậm nhất đến hết ngày 27/4/2016.

- Các lớp thực hiện báo cáo tháng trực tuyến trên website của Phòng Công tác Sinh viên (sao.agu.edu.vn).