Thông báo về việc gia hạn thời gian qua phà năm học 2019-2020 do ảnh hưởng dịch COVID-19

Thẻ qua phà năm học 2019-2020 sẽ hết hạn vào ngày 30/6/2020. Nếu sinh viên có nhu cầu làm thẻ qua phà mới, lệ phí sẽ là 100.000 đồng. Thẻ mới này sử dụng đến hết tháng 12/2020, khi qua tháng 01/2021 sinh viên phải liên hệ với Phòng Tài vụ của Công ty Phà xin để đổi lại thẻ khác có thời gian sử dụng từ tháng 01/2021 đến hết 30/6/2021, nhưng KHÔNG PHẢI ĐÓNG PHÍ nữa nhé.

Hình thức đăng ký:

- Bí thư – Lớp trưởng lập danh sách đăng ký làm thẻ qua phà theo mẫu kèm theo.

- Gửi danh sách đến Phòng Công tác Sinh viên xác nhận.

- Đại diện lớp mang theo danh sách có ký xác nhận của Phòng CTSV và các hồ sơ (01 hình 2x3/SV, 01 bản photo Thẻ SV, lệ phí 100.000/1SV) đến Công ty Phà để làm thẻ qua phà cho lớp.

Trân trọng!