Thông báo về việc thu học phí chính quy học kỳ II, năm học 2019-2020

Mời bạn xem chi tiết tại file đính kèm!