Thông báo về việc khai báo sức khỏe tự nguyện phòng chống dịch COVID-19

Mời bạn xem chi tiết tại file đính kèm!