Thông báo về việc thực hiện chế độ trợ cấp xã hội cho sinh viên hình thức giáo dục chính quy HKII, năm học 2019 – 2020

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 53/1998/TTLT.BGD-BTC-BLĐTB&XH ngày 25/08/1998 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;

Căn cứ Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 13/2002/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 28/03/2002 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 194/2001/QĐ­TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 18/2009/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 03/08/2009 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung khoản 4 Mục I Phần II Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội;

Nay, Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc thực hiện trợ cấp xã hội đối với sinh viên hình thức giáo dục chính quy năm học 2019 - 2020, cụ thể như sau:

I. Đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội

1. Sinh viên là người dân tộc ít người ở vùng cao, vùng sâu và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, có hộ khẩu thường trú ít nhất từ 3 năm trở lên. Theo quyết định 1744/UBND-KGVX, ngày 03/10/2017 của UBND Tỉnh An Giang, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh An Giang là:

a) Tám xã thuộc khu vực III:

- Huyện Tri Tôn: xã An Tức, xã Núi Tô, xã Ô Lâm, xã Lê Trì.

- Huyện Tịnh Biên: xã Văn Giáo, xã An Cư.

- Huyện An Phú: xã Phú Hội, xã Vĩnh Hội Đông.

b) Ba mươi bốn khóm, ấp đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II:

- Huyện Tri Tôn có 16 ấp, khóm gồm:

  + TT Ba Chúc: khóm An Bình, khóm An Hòa A và khóm Thanh Lương.

  + Xã Cô Tô: ấp Tô An, Tô Lợi và ấp Sóc Triết.

  + Xã Châu Lăng: ấp Cây Me, ấp Tà On, ấp An Thuận, ấp An Hòa và ấp Rò Leng.

  + Xã Lương An Trà: ấp Ninh Phước, ấp Cà Na và ấp Phú Lâm.

  + Xã Lương Phi: ấp Tà Miệt và ấp Tà Dung.

- Huyện Tịnh Biên có 14 ấp, khóm gồm:

  + Xã Tân Lợi: ấp Tân Thuận và ấp Tân Hiệp.

  + Xã Vĩnh Trung: ấp Vĩnh Tây, ấp Vĩnh Tâm và ấp Vĩnh Đông.

  + Xã An Hảo: ấp An Lợi, ấp An Đông, ấp Tà Lọt và ấp An Thạnh.

  + Xã An Nông: ấp An Biên.

  + Xã An Phú: ấp Phú Lâm.

  + Xã Nhơn Hưng: ấp Tây Hưng và ấp Trung Bắc Hưng.

  + TT Chi Lăng: khóm III.

- Huyện An Phú có 3 ấp gồm:

  + Xã Quốc Thái: ấp Quốc Phú.

  + Xã Nhơn Hội: ấp Bắc Đai.

  + Xã Khánh Bình: ấp Búng Nhỏ.

- Huyện Thoại Sơn: ấp Tân Đông thuộc TT Óc Eo.

2. Sinh viên là người mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa.

3. Sinh viên là người tàn tật theo quy định của Nhà nước tại Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 là những người gặp khó khăn về kinh tế, khả năng lao động bị suy giảm từ 41% trở lên do tàn tật.

4. Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó học tập là những người mà gia đình của họ thuộc diện hộ nghèo.

II. Mức hưởng trợ cấp xã hội

1. Đối tượng 1 được hưởng 140.000đ/1 tháng.

2. Đối tượng 2, 3, 4 được hưởng 100.000đ/1 tháng.

      Lưu ý: Trợ cấp xã hội được cấp 12 tháng/năm.

III. Hồ sơ trợ cấp xã hội

1. Sinh viên là người dân tộc ít người ở vùng cao, vùng sâu và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

 • Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội (theo mẫu).
 • Bản sao giấy khai sinh.
 • Bản sao sổ hộ khẩu (có công chứng).
 • Giấy chứng nhận của UBND xã/phường/thị trấn về hộ khẩu thường trú ở vùng cao, vùng sâu và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn ít nhất từ 3 năm trở lên.

2. Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.

 • Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội (theo mẫu).
 • Bản sao giấy khai sinh.
 • Bản sao giấy chứng tử của cha và mẹ.
 • Giấy xác nhận mồ côi cả cha lẫn mẹ của UBND xã/ phường/ thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú về hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có nguồn cung cấp tài chính thường xuyên.

3. Sinh viên là người tàn tật từ 41% trở lên và có khó khăn về kinh tế.

 • Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội (theo mẫu).
 • Biên bản giám định sức khoẻ của hội đồng Y khoa (có ghi rõ tỷ lệ).
 • Giấy xác nhận của xã/phường/thị trấn về hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

4. Sinh viên

 • Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội (theo mẫu).
 • Bản sao sổ hộ nghèo 2020 có công chứng.

Lưu ý:

 • Mục 1, 2, 3 sinh viên chỉ cần nộp hồ sơ một lần để xét hưởng hết khóa học.
 • Mục 4 sinh viên nộp hồ sơ theo từng học kỳ.

IV. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

 • Thời gian: từ ngày ra Thông báo đến ngày 10/4/2020.
 • Địa điểm: Phòng Công tác Sinh viên SV03 (gặp Cô Dương -  0981 699 476).

      Để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên, Phòng Công tác Sinh viên kính đề nghị Trưởng các khoa triển khai thông báo này đến toàn thể các bạn sinh viên của Khoa mình biết và thực hiện đúng tinh thần Thông báo này./.