Thông báo về việc trả lại tiền BHYT cho sinh viên thuộc diện miễn giảm

Mời các bạn xem tại file đính kèm!