Thông báo về việc cung cấp thông tin ngoại trú đối với sinh viên năm học 2019-2020

Mời các bạn xem thông báo và biểu mẫu thực hiện tại file đính kèm!

Tiến độ thực hiện tính đến ngày 11/7/2019: https://drive.google.com/file/d/1QAzhiepidZYlfYoHAA9DiW8qzvfI9MSx/view?u...