Thông báo về việc tuyển dụng của Công ty Cổ phần Nam Việt