Thông báo về việc thực hiện cam kết trả nợ Ngân hàng Chính sách xã hội đối với sinh viên năm cuối năm học 2018 - 2019

Căn cứ Công văn số 2162A/NHCS-TD, ngày 02 tháng 10 năm 2007 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện cho vay đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/09/2007 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 7375/BGDĐT-CTHSSV, ngày 14 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc làm Giấy xác nhận và Giấy cam kết trả nợ vay tín dụng đối với HSSV;

Trường Đại học An Giang thông báo đến tất cả sinh viên năm cuối (DH16 & CD41) đã vay vốn tín dụng đào tạo của Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện cam kết trả nợ năm 2019 trước khi tốt nghiệp, cụ thể như sau:

1. Các bước thực hiện:

- Lớp trưởng triển khai đến các cá nhân vay vốn thực hiện Mẫu 1 và lập bảng tổng hợp Mẫu 2 gồm:

+ Mẫu 1. Giấy cam kết trả nợ (dành cho cá nhân vay vốn).

+ Mẫu 2. Bảng tổng hợp sinh viên làm giấy cam kết trả nợ năm 2019 (Lớp trưởng tổng hợp).

* Các file download tại website: https://sao.agu.edu.vn/

- Nộp các bản giấy trực tiếp về phòng CTSV và gửi file Mẫu 2 qua email: tckha@agu.edu.vn để nhà trường thuận tiện kiểm tra lại các thông tin cung cấp.

2. Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/5/2019.

3. Địa điểm nộp: Phòng Công tác Sinh viên (phòng SV3).

* Lưu ý: Những sinh viên không thực hiện cam kết trả nợ Ngân hàng Trường sẽ xử lý theo quy định hiện hành.