Thông báo về việc xét chọn học bổng Lawrence S.Ting năm học 2019-2020

Căn cứ Thông báo của Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting về việc xét chọn học bổng Lawrence S.Ting năm học 2019-2020, Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting tài trợ 11 suất học bổng cho sinh viên nghèo, hiếu học của Trường. Ban Giám hiệu yêu cầu Trưởng các Khoa xét chọn sinh viên nhận học bổng (ngoài danh sách đính kèm), cụ thể như sau:             

  1. Về chỉ tiêu:

ĐƠN VỊ

SỐ SUẤT

Khoa Nông nghiệp – TNTN

02

Khoa Kinh tế - QTKD

02

Khoa Sư phạm

02

Khoa KT-CN-MT

01

Khoa Công nghệ Thông tin

01

Khoa Du lịch và Văn hóa Nghệ thuật

01

Khoa Luật và Khoa học Chính trị

01

Khoa Ngoại Ngữ

01

TỔNG CỘNG

11

 

            2. Giá trị học bổng: mỗi suất trị giá 14.000.000 đồng/SV.

            3. Về tiêu chuẩn:

             - Sinh viên DH17, DH18, DH19 có điểm trung bình học tập HKI năm học 2018-2019 từ 7.0 trở lên;

- Hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng có nhiều cố gắng vươn lên trong học tập. Ưu tiên cho những sinh viên thuộc diện mồ côi cả cha lẫn mẹ, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Thể hiện tinh thần trách nhiệm với gia đình và xã hội, nhiệt tình tham gia công tác Đoàn, Hội, có cống hiến nhất định cho Lớp, Khoa, Trường.

           - Chưa nhận học bổng tài trợ có giá trị từ 5 triệu trở lên trong năm 2019. 

           4. Hồ sơ xét chọn:

  - 02 Đơn xin cấp học bổng (01 bản tiếng Anh và 01 bản tiếng Việt) có dán hình (đề nghị ghi đầy đủ các hạng mục).

- Đơn xác nhận gia đình khó khăn của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú (đơn xác nhận mới nhất); Bản sao công chứng giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo còn thời hạn (nếu có).

- Kết quả học tập HKI năm học 2018-2019, có xác nhận của Trường.

- Giấy xác nhận tham gia công tác xã hội (theo mẫu) và 01 bản thành tích của bản thân về hoạt động phục vụ xã hội, có xác nhận của tổ chức từ thiện, hoặc của đơn vị tổ chức (nếu có).

- 01 bản Tự thuật về bản thân bằng tiếng Anh (ghi rõ lý lịch bản thân, cảm tưởng, nguyện vọng của mình).

- 01 Bài viết tìm hiểu và cảm nghĩ về các hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting (tham khảo trong trang web của Quỹ: www.lawrencestingfund.org).

- 02 Thư giới thiệu của 02 thầy cô của Trường.

- Biên bản họp xét học bổng của Hội đồng Khoa.

Lưu ý: Khuyến khích Thư giới thiệu, bài viết tìm hiểu và cảm nghĩ viết bằng tiếng Anh.

         

Các Khoa họp xét chọn và gởi hồ sơ về Phòng CTSV (đ/c Thùy Dương) chậm nhất là sáng ngày 10/5/2019. Nhà trường sẽ tổ chức cuộc họp để chọn lại 07 suất học bổng.

Ban Giám hiệu yêu cầu Trưởng các Khoa thực hiện theo đúng tinh thần Công văn này./.

Căn cứ Thông báo của Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting về việc xét chọn học bổng Lawrence S.Ting năm học 2019-2020, Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting tài trợ 11 suất học bổng cho sinh viên nghèo, hiếu học của Trường. Ban Giám hiệu yêu cầu Trưởng các Khoa xét chọn sinh viên nhận học bổng (ngoài danh sách đính kèm), cụ thể như sau:             

  1. Về chỉ tiêu:

ĐƠN VỊ

SỐ SUẤT

Khoa Nông nghiệp – TNTN

02

Khoa Kinh tế - QTKD

02

Khoa Sư phạm

02

Khoa KT-CN-MT

01

Khoa Công nghệ Thông tin

01

Khoa Du lịch và Văn hóa Nghệ thuật

01

Khoa Luật và Khoa học Chính trị

01

Khoa Ngoại Ngữ

01

TỔNG CỘNG

11

 

            2. Giá trị học bổng: mỗi suất trị giá 14.000.000 đồng/SV.

            3. Về tiêu chuẩn:

             - Sinh viên DH17, DH18, DH19 có điểm trung bình học tập HKI năm học 2018-2019 từ 7.0 trở lên;

- Hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng có nhiều cố gắng vươn lên trong học tập. Ưu tiên cho những sinh viên thuộc diện mồ côi cả cha lẫn mẹ, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Thể hiện tinh thần trách nhiệm với gia đình và xã hội, nhiệt tình tham gia công tác Đoàn, Hội, có cống hiến nhất định cho Lớp, Khoa, Trường.

           - Chưa nhận học bổng tài trợ có giá trị từ 5 triệu trở lên trong năm 2019. 

           4. Hồ sơ xét chọn:

  - 02 Đơn xin cấp học bổng (01 bản tiếng Anh và 01 bản tiếng Việt) có dán hình (đề nghị ghi đầy đủ các hạng mục).

- Đơn xác nhận gia đình khó khăn của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú (đơn xác nhận mới nhất); Bản sao công chứng giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo còn thời hạn (nếu có).

- Kết quả học tập HKI năm học 2018-2019, có xác nhận của Trường.

- Giấy xác nhận tham gia công tác xã hội (theo mẫu) và 01 bản thành tích của bản thân về hoạt động phục vụ xã hội, có xác nhận của tổ chức từ thiện, hoặc của đơn vị tổ chức (nếu có).

- 01 bản Tự thuật về bản thân bằng tiếng Anh (ghi rõ lý lịch bản thân, cảm tưởng, nguyện vọng của mình).

- 01 Bài viết tìm hiểu và cảm nghĩ về các hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting (tham khảo trong trang web của Quỹ: www.lawrencestingfund.org).

- 02 Thư giới thiệu của 02 thầy cô của Trường.

- Biên bản họp xét học bổng của Hội đồng Khoa.

Lưu ý: Khuyến khích Thư giới thiệu, bài viết tìm hiểu và cảm nghĩ viết bằng tiếng Anh.

         

Các Khoa họp xét chọn và gởi hồ sơ về Phòng CTSV (đ/c Thùy Dương) chậm nhất là sáng ngày 10/5/2019. Nhà trường sẽ tổ chức cuộc họp để chọn lại 07 suất học bổng.

Ban Giám hiệu yêu cầu Trưởng các Khoa thực hiện theo đúng tinh thần Công văn này./.