Thông báo về việc Tổ chức Diễn đàn thanh niên năm 2019

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc tổ chức Diễn đàn thanh niên kết hợp họp Bí thư, Lớp trưởng, cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: 7h00’, Thứ sáu, ngày 29/3/2019.

- Địa điểm: Hội trường 600, Khu Trung tâm, Trường ĐHAG.

2. Nội dung:

+ Tổ chức đối thoại giữa sinh viên với Ban Giám hiệu và lãnh đạo các đơn vị.

+ Tổng kết các hoạt động tháng 3, triển khai các các hoạt động tháng 4.

+ Lắng nghe và giải đáp ý kiến đóng góp của sinh viên liên quan đến các vấn đề học tập, rèn luyện, các hoạt động phong trào.

3. Đối tượng triệu tập: Ban chấp hành chi Đoàn lớp.

* Lưu ý: Ban cán sự tổ chức họp lớp và báo cáo trực tuyến tại website phòng CTSV trước ngày 25/3/2019.