Thông báo Về việc nộp hồ sơ Trợ cấp xã hội HKII, năm học 2018 – 2019

I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI
1. Sinh viên là người dân tộc ít người ở vùng cao, vùng sâu và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, có hộ khẩu thường trú ít nhất từ 3 năm trở lên. Theo quyết định 204/QĐ-TTg ngày 01/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh An Giang là: 
Huyện Tri Tôn: xã Núi Tô, xã Lạc Quới, xã Vĩnh Gia.
Huyện Tịnh Biên: xã An Nông, xã An Phú, xã Nhơn Hưng, xã Văn Giáo. 
Huyện An Phú: xã Khánh Bình, xã Nhơn hội, xã Phú Hội, xã Quốc Thái, xã Khánh An, xã Vĩnh Hội Đông, xã Phú Hữu.
2. Sinh viên là người mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa.
3. Sinh viên là người tàn tật theo quy định của Nhà nước tại Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 là những người gặp khó khăn về kinh tế, khả năng lao động bị suy giảm từ 41% trở lên do tàn tật.
4. Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó học tập là những người mà gia đình của họ thuộc diện hộ nghèo.
II. MỨC HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI
1. Đối tượng 1 được hưởng 140.000đ/1 tháng.
2. Đối tượng 2, 3, 4 được hưởng 100.000đ/1 tháng.
Lưu ý: Trợ cấp xã hội được cấp 12 tháng/năm.
III. HỒ SƠ TRỢ CẤP XÃ HỘI
1. Sinh viên là người dân tộc ít người ở vùng cao, vùng sâu và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
- Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội (theo mẫu).
- Bản sao giấy khai sinh.
- Bản sao sổ hộ khẩu (có công chứng).
- Giấy chứng nhận của UBND xã/phường/thị trấn về hộ khẩu thường trú ở vùng cao, vùng sâu và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn ít nhất từ 3 năm trở lên.
2. Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.
- Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội (theo mẫu).
- Bản sao giấy khai sinh.
- Bản sao giấy chứng tử của cha và mẹ.
- Giấy xác nhận mồ côi cả cha lẫn mẹ của UBND xã/ phường/ thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú về hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có nguồn cung cấp tài chính thường xuyên.
3. Sinh viên là người tàn tật từ 41% trở lên và có khó khăn về kinh tế.
- Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội (theo mẫu).
- Biên bản giám định sức khoẻ của hội đồng Y khoa (có ghi rõ tỷ lệ).
- Giấy xác nhận của xã/phường/thị trấn về hoàn cảnh kinh tế khó khăn.
4. Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó học tập.
- Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội (theo mẫu).
- Bản sao sổ hộ nghèo có công chứng sổ hộ nghèo 2019 (sinh viên phải nộp lại sổ mới hằng năm).
Lưu ý: 
- Mục 1, 2, 3 sinh viên chỉ cần nộp hồ sơ một lần để xét hưởng hết khóa học.
- Mục 4 sinh viên làm lại hồ sơ (kèm theo bản sao sổ hộ nghèo 2019 có công chứng)
IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ
- Thời gian: từ ngày ra Thông báo đến hết tháng 03/2019
- Địa điểm: Phòng Công tác Sinh viên SV03 (gặp Cô Dương).
(P.CTSV)