Thông báo về việc Họp Bí thư, Lớp trưởng tháng 02 và nộp báo cáo tháng

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc tổ chức họp Bí thư, Lớp trưởng và nộp báo cáo tháng 02, cụ thể như sau:

1. Họp Bí thư, Lớp trưởng

- Thời gian: 18h00’, Thứ ba, ngày 26/02/2019.

- Địa điểm: Hội trường 600, Khu Trung tâm, Trường ĐHAG.

- Nội dung:

+ Tổng kết các hoạt động tháng 02, triển khai các các hoạt động tháng 03.

+ Lắng nghe và giải đáp ý kiến đóng góp của sinh viên liên quan đến các vấn đề học tập, rèn luyện, các hoạt động phong trào.

2. Báo cáo tháng

- Ban cán sự tổ chức họp lớp và báo cáo trực tuyến tại website phòng CTSV.