Công văn về việc hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện HKI năm học 2018 - 2019

Căn cứ Quyết định số 2570/QĐ-ĐHAG ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc ban hành “Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của người học theo hình thức giáo dục chính quy”, nhà trường gửi công văn đến Trưởng các khoa về việc hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện HKI năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau:

  1. Thời gian:

   - Đối với sinh viên khóa DH16 và CD41:

     + Sơ kết tại Lớp: từ ngày 14/01/2019 - 18/01/2019.

     + Sơ kết tại Khoa: từ ngày 21/01/2019 - 24/01/2019.

     + Thông qua Hội đồng trường: ngày 25/01/2019.

- Đối với sinh viên DH17, DH18, DH19, CD42 và CD43:

     + Sơ kết tại Lớp: từ ngày 11/02/2019 - 15/02/2019.

     + Sơ kết tại Khoa: từ ngày 18/02/2019 - 22/02/2019.

     + Thông qua Hội đồng trường: ngày 25/02/2019.

B.   Hướng dẫn quy trình đánh giá kết quả điểm rèn luyện:

- Bước 1: Phòng Công tác Sinh viên tổng hợp danh sách các minh chứng đánh giá điểm rèn luyện công bố lên website phòng Công tác Sinh viên: www.sao.agu.edu.vn.

- Bước 2: Sinh viên tự đánh giá điểm rèn luyện của mình vào cột Cá nhân tự đánh giá trong sổ điểm rèn luyện.

- Bước 3: Bí thư – Lớp trưởng tổng hợp danh sách các minh chứng liên quan đến các thành viên lớp, tổ chức họp lớp có Giáo viên chủ nhiệm/Cố vấn học tập tham gia, tiến hành xem xét đánh giá điểm rèn luyện cho từng thành viên của lớp vào cột Tập thể đánh giá trong sổ điểm rèn luyện.

- Bước 4: Giáo viên chủ nhiệm/Cố vấn học tập xác nhận kết quả họp lớp. Bí thư – Lớp trưởng tổng hợp kết quả điểm rèn luyện được Tập thể đánh giá vào file tổng hợp điểm rèn luyện (download trong phần Biểu mẫu của www.sao.agu.edu.vn), sau đó nộp kết quả về Hội đồng Khoa.

- Bước 5: Hội đồng Khoa họp xét, thông nhất, báo cáo Trưởng khoa thông qua và trình kết quả lên Hội đồng Trường (thông qua phòng Công tác Sinh viên).

- Bước 6: Phòng Công tác Sinh viên tổng hợp, tổ chức họp xét, thông báo kết quả rèn luyện đến sinh viên, tiếp nhận, giải đáp phản hồi từ sinh viên. Sau khi hết hạn phản hồi, Phòng Công tác Sinh viên trình Hiệu trưởng xem xét và quyết định công nhận kết quả.

  1. Hồ sơ đánh giá:

Sau khi hoàn thành đánh giá điểm rèn luyện, hồ sơ gửi về Hội đồng gồm:

            - Biên bản họp xét của Hội đồng Khoa.

            - Biên bản họp xét của lớp.

            - Bảng tổng hợp điểm rèn luyện sinh viên.

            - Các minh chứng kèm theo.

            - Số đánh giá kết quả rèn luyện từng sinh viên có xác nhận của ban cán sự lớp, GVCN/CVHT, Hội đồng Khoa.