Thông báo & danh sách sinh viên nợ học phí HKI năm học 2018-2019

Lưu ý: danh sách cập nhật đến ngày 23/11/2018.

Chi tiết sinh viên xem tại file đính kèm!