Thông báo về việc Họp Bí thư, Lớp trưởng tháng 11/2018

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc tổ chức họp Bí thư, Lớp trưởng và nộp báo cáo tháng 11/2018, cụ thể như sau:

1. HỌP BÍ THƯ, LỚP TRƯỞNG
- Thời gian: 18h00’, Thứ Năm, 29/11/2018.
- Địa điểm: Hội trường 600, Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang.
- Nội dung:
+ Tổng kết các hoạt động tháng 11 và triển khai các hoạt động tháng 12.
+ Lắng nghe và giải đáp ý kiến đóng góp của sinh viên liên quan đến các vấn đề học tập, rèn luyện, các hoạt động phong trào.
2. BÁO CÁO THÁNG
- Ban cán sự tổ chức họp lớp và gửi báo cáo về Phòng Công tác Sinh viên chậm nhất đến hết ngày 27/11/2018.
- Các lớp thực hiện báo cáo tháng trực tuyến tại đây.