Thông báo về việc khám sức khỏe cho sinh viên Khóa mới năm học 2018 - 2019

Chi tiết mời xem tập tin đính kèm!