Hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện HKII năm học 2017 - 2018

Căn cứ Quyết định số 2570/QĐ-ĐHAG ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc ban hành “Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của người học theo hình thức giáo dục chính quy”, nhà trường yêu cầu Trưởng các Khoa triển khai việc đánh giá kết quả rèn luyện HKII năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:

I. Thời gian:

1. Đối với sinh viên khóa DH15 và CD40:

          + Sơ kết tại Lớp: từ ngày 07/5/2018 - 12/5/2018.

          + Sơ kết tại Khoa: từ ngày 14/5/2018 - 19/5/2018.

          + Thông qua Hội đồng trường: ngày 21/5/2018.

2. Đối với sinh viên các khóa khác:

          + Sơ kết tại Lớp: từ ngày 11/6/2018 - 16/6/2018.

          + Sơ kết tại Khoa: từ ngày 18/6/2018 - 22/6/2018.

          + Thông qua Hội đồng trường: ngày 23/6/2018.

II. Hướng dẫn đánh giá kết quả điểm rèn luyện:

- Bước 1: Phòng Công tác Sinh viên tổng hợp danh sách các minh chứng đánh giá điểm rèn luyện cập nhật lên website phòng Công tác Sinh viên: www.sao.agu.edu.vn.

- Bước 2: Sinh viên tự đánh giá điểm rèn luyện của mình vào cột Cá nhân tự đánh giá trong sổ điểm rèn luyện.

- Bước 3: Bí thư – Lớp trưởng tổng hợp danh sách các minh chứng liên quan đến các thành viên lớp, tổ chức họp lớp có Giáo viên chủ nhiệm/Cố vấn học tập tham gia, tiến hành xem xét đánh giá điểm rèn luyện cho từng thành viên của lớp vào cột Tập thể đánh giá trong sổ điểm rèn luyện, lập biên bản họp lớp và báo cáo sơ kết học kỳ có xác nhận của GVCN/CVHT.

- Bước 4: Bí thư – Lớp trưởng tổng hợp kết quả điểm rèn luyện được Tập thể đánh giá vào file tổng hợp điểm rèn luyện. Sau đó, chuyển hồ sơ đánh giá (gồm biên bản họp lớp, báo cáo sơ kết học kỳ, bảng tổng hợp điểm rèn luyện, các minh chứng kèm theo và sổ điểm rèn luyện của từng sinh viên) lên Hội đồng Khoa.

- Bước 5: Hội đồng Khoa tổ chức họp xét và đề nghị lên Hội đồng Trường (thông qua phòng Công tác Sinh viên).

- Bước 6: Hội đồng Trường tổ chức họp xét, thông báo kết quả rèn luyện đến sinh viên, tiếp nhận, giải đáp phản hồi từ sinh viên. Sau khi hết hạn phản hồi, Phòng Công tác Sinh viên trình Hiệu trưởng xem xét và quyết định công nhận kết quả.

Lưu ý: Các biểu mẫu như: biên bản họp lớp, báo cáo sơ kết học kỳ, file tổng hợp điểm rèn luyện, sinh viên download trong phần biểu mẫu tại website phòng Công tác Sinh viên: www.sao.agu.edu.vn.

III. Hồ sơ đánh giá:

Sau khi hoàn thành đánh giá điểm rèn luyện, các Khoa gửi hồ sơ về Hội đồng Trường gồm:

- Biên bản họp xét của Hội đồng Khoa.

- Biên bản họp xét của lớp.

- Báo cáo sơ kết học kì.

- Bảng tổng hợp điểm rèn luyện sinh viên.

- Các minh chứng kèm theo.

- Sổ đánh giá kết quả rèn luyện từng sinh viên có xác nhận của Ban cán sự lớp, GVCN/CVHT, Hội đồng Khoa.