Thông báo về việc thực hiện cam kết trả nợ Ngân hàng Chính sách xã hội đối với sinh viên năm cuối năm học 2017 - 2018

Căn cứ Công văn số 2162A/NHCS-TD, ngày 02 tháng 10 năm 2007 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện cho vay đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/09/2007 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 7375/BGDĐT-CTHSSV, ngày 14 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc làm Giấy xác nhận và Giấy cam kết trả nợ vay tín dụng đối với HSSV;

Trường Đại học An Giang thông báo đến tất cả sinh viên năm cuối (DH15 & CD40) đã vay vốn tín dụng đào tạo của Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện cam kết trả nợ năm 2018 trước khi tốt nghiệp, cụ thể như sau:

- Lớp trưởng xem danh sách sinh viên đã đăng ký vay vốn và tải 02 file biểu mẫu (website: https://sao.agu.edu.vn/), bao gồm:

+ Mẫu 1. Giấy cam kết trả nợ (dành cho cá nhân vay vốn).

+ Mẫu 2. Bảng tổng hợp sinh viên làm giấy cam kết trả nợ năm 2018 (Lớp trưởng tổng hợp).

- Nộp các bản giấy trực tiếp về phòng CTSV (SV3) và gửi file Mẫu 2 qua email: tckha@agu.edu.vn để nhà trường thuận tiện kiểm tra lại các thông tin cung cấp.

- Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/4/2018.

- Địa điểm nộp: Phòng Công tác Sinh viên, gặp trực tiếp đ/c Công Kha.

* Lưu ý: Những sinh viên không thực hiện cam kết trả nợ Ngân hàng nhà trường sẽ xử lý theo quy định hiện hành.