Thông báo về việc nộp giấy xác nhận sinh viên nội trú, ngoại trú học kỳ I năm học 2017-2018

Căn cứ Quyết định số 2570/QĐ-ĐHAG ngày 30/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc ban hành “Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của người học theo hình thức giáo dục chính quy”;

Căn cứ Công văn số 497/ĐHAG-CTSV ngày 20/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc hướng dẫn đánh giá điểm rèn luyện HKI năm học 2017-2018.

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên toàn trường về việc nộp giấy xác nhận sinh viên nội trú, ngoại trú HKI năm học 2017-2018, cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Tất cả sinh viên đang học tập tại Trường.

2. Thời gian:

- DH15 và CD40: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 04/01/2018.

- Các khóa còn lại: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/01/2018.

3. Hướng dẫn cách thực hiện:

- Bước 1: Đại diện lớp download biểu mẫu giấy xác nhận sinh viên nội trú, ngoại trú trong mục biểu mẫu tại website Phòng Công tác Sinh viên http://sao.agu.edu.vn.

- Bước 2: Sinh viên điền đầy đủ thông tin vào mẫu, sau đó nộp về cho Ban quản lý KTX hoặc công an phường (xã, thị trấn) nhận xét đánh giá.

- Bước 3: Bí thư – Lớp trưởng tổng hợp tất cả các giấy xác nhận và nhập vào file Tổng hợp thông tin sinh viên nội trú, ngoại trú. Sau đó, nộp tất cả giấy xác nhận và bảng tổng hợp thông tin sinh viên nội trú, ngoại trú (gồm bản giấy và file mềm) cho cán bộ phụ trách đánh giá điểm rèn luyện của phòng Công tác Sinh viên.