Thông báo về việc xét học bổng Doãn Tới năm học 2017 - 2018

Căn cứ Công văn số 144/HKH-VP, ngày 15/9/2017 của Hội Khuyến học tỉnh An Giang về việc triển khai học bổng Quỹ học bổng Khuyến học Doãn Tới – An Giang năm học 2017-2018, Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên mới trúng tuyển vào trường năm 2017, nội dung học bổng cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn:

- Sinh viên năm thứ nhất đang theo học hình thức giáo dục chính quy, trình độ đại học, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang; ưu tiên cho sinh viên đã nhận học bổng Doãn Tới ở phổ thông.

- Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Ưu tiên cho những sinh viên thuộc diện mồ côi cả cha lẫn mẹ, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

2. Giá trị học bổng:

Mỗi suất học bổng trị giá 5 triệu đồng/năm/sinh viên và được cấp suốt thời gian học với điều kiện sinh viên phải duy trì kết quả học tập, rèn luyện đạt loại Khá trở lên.

3. Hồ sơ xét chọn:

Mỗi sinh viên nộp 02 bộ hồ sơ, mỗi hồ sơ gồm:

- Đơn xin cấp học bổng Khuyến học Doãn Tới - An Giang (theo mẫu);

- Bản photo Giấy triệu tập trúng tuyển.

- Bản photo sổ hộ (cận) nghèo hoặc giấy chứng nhận gia đình khó khăn có xác nhận

của địa phương trong năm 2017.

Sinh viên nộp hồ sơ học bổng ở Phòng CTSV03 (Cô Thùy Dương), chậm nhất là sáng ngày 27/9/2017.