Thông báo về việc cấp giấy xác nhận sinh viên xin vay vốn tín dụng đào tạo

Căn cứ Quyết định số: 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên;

Căn cứ Hướng dẫn số: 2162A/NHCS-TD của Ngân hàng Chính sách Xã hội Tỉnh An Giang về việc hướng dẫn thực hiện cho vay đối với học sinh, sinh viên;

Để việc cấp giấy xác nhận đối với sinh viên thực hiện nhanh chóng, Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên các lớp có nhu cầu làm giấy xác nhận để vay vốn thực hiện theo trình tự  sau:

1. Lớp trưởng lập danh sách sinh viên có nhu cầu làm giấy xác nhận để vay vốn (theo mẫu), và tải file đăng ký về điền đầy đủ thông tin gởi lại P.CTSV.

- Khoa NN – TNTN, KT – QTKD, LLCT gửi cho anh Trần Thiện (email: tranthien@agu.edu.vn).

- Khoa Sư phạm, Ngoại ngữ, KT – CNMT, VHNT gửi cho anh Nguyễn Ngọc Trong (email: nntrong@agu.edu.vn).

2. Thời gian nộp danh sách xin giấy xác nhận để vay vốn:

- Khóa cũ: từ ngày 21/8 đến ngày 21/9/2017.

- Khóa mới: từ ngày 28/8 đến ngày 28/9/2017.

3. Lớp trưởng trực tiếp nhận lại Giấy xác nhận từ P. CTSV (theo lịch hẹn) và phát lại cho sinh viên của lớp mình.

Đề nghị lớp trưởng các lớp thông báo đến tất cả sinh viên trong lớp thực hiện đúng tinh thần thông báo này.