Thông báo về việc tham gia Bảo hiểm y tế năm học 2017 - 2018

Chi tiết mời xem tập tin đính kèm!

Lưu ý: Lớp trưởng các lớp đến Phòng y tế (Phòng D110) để nhận mẫu danh sách đăng ký.