Thông báo về việc xét học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2017 - 2018

Căn cứ Công văn số 60 CV/HTSVVN của Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam nhằm hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng, học viện trên cả nước.  Nay, Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc xét chọn học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó năm học 2017-2018, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia: Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học tại trường.

2. Giá trị học bổng: 5.000.000 đ/suất.

3. Điều kiện xét duyệt học bổng:

           3.1 Điều kiện bắt buộc:

           - Sinh viên chưa từng được nhận học bổng nào (tính đến thời điểm xét trao học bổng vào đầu tháng 9 năm 2017).

           - Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn: Gia đình là hộ nghèo, hộ cận nghèo. Những trường hợp khó khăn khác mà không có chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo thì cần nêu rõ và chi tiết hoàn cảnh gia đình (trong phần khai lý lịch hồ sơ).

           3.2 Điều kiện ưu tiên:

           * Hoàn cảnh gia đình, bản thân: Sinh viên có cha, mẹ, anh, chị em ruột hoặc bản thân bị bệnh, bị khuyết tật; sinh viên mồ côi cha, mẹ.

           * Thành tích của bản thân:

           - Năm học 2016-2017 có kết quả học tập Giỏi và rèn luyện Tốt trở lên.

           - Có thành tích trong công tác Đoàn, Hội và phong trào học sinh, sinh viên năm học 2016-2017.

           - Có hành động dũng cảm bảo vệ, cứu người, cứu nạn; đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

4. Hồ sơ học bổng:

Mỗi bộ hồ sơ gồm:

            - Đơn đăng ký học bổng (theo mẫu).

            - Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo hoặc giấy xác nhận của địa phương về hoàn cảnh gia đình khó khăn.      
            - Bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận về thành tích học tập; thành tích cứu người, cứu nạn; thành tích trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội (nếu có).

            - Chứng minh nhân dân hoặc thẻ sinh viên photo của sinh viên;        
           Hồ sơ gởi về Phòng CTSV (đ/c Thùy Dương), chậm nhất là sáng ngày 25/8/2017.

           Phòng Công tác Sinh viên sẽ chọn ra 02 hồ sơ để gởi về Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam. Hồ sơ nào được Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam chọn, sẽ được dự kiến trao vào tháng 10/2017.