Danh sách hoàn trả học phí cho sinh viên thuộc chế độ miễn, giảm học phí năm học 2016 - 2017

Phòng CTSV thông báo những bạn có tên trong Danh sách dưới đây lên phòng Kế hoạch - Tài vụ nhận lại tiền học phí năm học 2016 - 2017.

Ghi chú: Tiền học phí HK hè, năm học 2016 - 2017 sẽ được hoàn trả vào năm học 2017 - 2018.