Thông báo về việc thực hiện chuyển khoản chế độ trợ cấp xã hội, học bổng khuyến khích học tập qua tài khoản ngân hàng Vietcombank

Căn cứ Hướng dẫn số 64/HD-ĐHAG ngày 14/02/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp xã hội đối với HSSV;

Căn cứ Hướng dẫn số 65/HD-ĐHAG ngày 14/02/2017 Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc hướng dẫn thực hiện thanh toán học bổng khuyến khích học tập;

Phòng Công tác sinh viên thông báo về thực hiện chuyển khoản chế độ trợ cấp xã hội, học bổng khuyến khích học tập qua tài khoản ngân hàng VIETCOMBANK, cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên chính quy đang theo học tại trường thuộc đối tượng nhận trợ cấp xã hội, học bổng khuyến khích học tập.

2. Thời gian thực hiện: Kể từ học kỳ II, năm học 2016-2017

3. Nội dung thực hiện:

Các khoản thanh toán trên sẽ được chi trả qua tài khoản ngân hàng VIETCOMBANK. Sinh viên phải cung cấp số tài khoản của ngân hàng trên để làm thủ tục thanh toán. P.CTSV, P.KHTV sẽ không chịu trách nhiệm nếu sinh viên cung cấp sai số tài khoản, tên chủ tài khoản hoặc tài khoản đã bị đóng.

Sinh viên chưa có tài khoản ngân hàng VIETCOMBANK  liên hệ đồng chí Công Kha (SV3) để đăng ký tài khoản.

* Lưu ý: Nhà trường sẽ thanh toán học bổng khuyến khích học tập HKII cho sinh viên năm cuối vào tháng 6 hàng năm.

Phòng Công tác sinh viên thông báo đế Bí thư, lớp trưởng các lớp biết và triển khai thực hiện theo đúng tinh thần thông báo này./.