Thông báo về việc Họp Bí thư, Lớp trưởng tháng 04 và nộp báo cáo tháng

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc họp Bí thư, Lớp trưởng và nộp báo cáo tháng 4, cụ thể như sau:

1. Họp Bí thư, Lớp trưởng

Do các lớp đang trong thời gian thi học kỳ nên tháng 4, Phòng Công tác Sinh viên không tổ chức họp Bí thư, Lớp trưởng.

2. Báo cáo tháng

- Ban cán sự tổ chức họp lớp và gửi báo cáo về Phòng Công tác Sinh viên chậm nhất đến hết ngày 28/4/2017.

- Các lớp thực hiện báo cáo tháng trực tuyến trên website của Phòng Công tác Sinh viên (sao.agu.edu.vn).