Thông tin về Học bổng Bạc, đánh dấu 25 AIT thành lập Trung tâm tại Việt Nam

Chi tiết mời xem tại link: http://riro.agu.edu.vn/?q=vi/node/225