Chuyên viên: Huỳnh Công Luận

Phụ trách công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ của Trường.

Phụ trách xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS cho sinh viên.

Quản lý đội văn nghệ, các câu lạc bộ nghệ thuật như: Aerobic, Khiêu vũ nhảy hiện đại, thanh nhạc,...

* Phụ trách chính các công việc:

- Tổ chức Đại hội văn thể cấp cơ sở, Đại hội văn thể cấp Trường (mảng Văn nghệ).

- Xây dựng kế hoạch tham gia các Phong trào văn hóa văn nghệ cấp khu vực và toàn quốc.

- Phụ trách công tác thi đua khen thưởng cho học sinh sinh viên.

- Tham mưu tổ chức các hoạt động Hội cựu Sinh viên.

- Phụ trách các hoạt động vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quang trong khuôn viên trường.

Theo dõi công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý việc đánh giá điểm rèn luyện và khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường sau 6 tháng, 1 năm của Khoa VHNT và Khoa CNTT.