Chuyên viên: Nguyễn Thị Tuyết Nhung

- Phụ trách công tác văn thư hành chính như: lưu trữ và phát hành văn bản, ISO, tập hợp hồ sơ liên quan đến các tiêu chí minh chứng của đơn vị; các quyết định nghỉ học tạm thời, cảnh cáo học vụ, buộc thôi học của sinh viên.

- Phụ trách quản lý cơ sở dữ liệu và hồ sơ lý lịch của sinh viên toàn trường.

- Quản lý dữ liệu về điểm rèn luyện của sinh viên toàn Trường.

- Phụ trách theo dõi và quản lý tài sản cố định của phòng; tổng hợp khen thưởng của phòng.

* Phụ trách chính các công việc:

- Tham mưu xác nhận tư cách sinh viên.

- Phát hành báo cho các đơn vị.

- Công tác: vay vốn MeKong Fund, Manulife dành cho sinh viên.

- Quản lý học bổng Teilon–Ludlow và tổ chức các hoạt động tình nguyện cho SV nhận học bổng.

- Phụ trách tổng hợp báo cáo tuần, tháng của phòng

- Quản lý và cập nhật thông tin (nội dung và hình ảnh) trên facebook của phòng

Theo dõi công tác giáo dục CTTT, quản lý việc đánh giá điểm rèn luyện và khảo sát tình trạng việc làm của SV sau khi tốt nghiệp ra trường sau 6 tháng, 1 năm của Khoa Ngoại ngữ, Khối Xã hội - khoa Sư phạm.