Thông báo về việc Họp Bí thư, Lớp trưởng tháng 12 và nộp báo cáo tháng

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc tổ chức họp Bí thư, Lớp trưởng và nộp báo cáo tháng 12, cụ thể như sau:

1. Họp Bí thư, Lớp trưởng

- Thời gian: 17h30’, Thứ tư, ngày 14/12/2016.

- Địa điểm: Hội trường 600, Khu Trung tâm, Trường ĐHAG.

- Nội dung:

+ Tổng kết các hoạt động tháng 11 và triển khai các hoạt động tháng 12

+ Lắng nghe và giải đáp ý kiến đóng góp của sinh viên liên quan đến các vấn đề học tập, rèn luyện, các hoạt động phong trào.

2. Báo cáo tháng

- Ban cán sự tổ chức họp lớp và gửi báo cáo về Phòng Công tác Sinh viên chậm nhất đến hết ngày 25/12/2016.

- Các lớp thực hiện báo cáo tháng trực tuyến trên website của Phòng Công tác Sinh viên (sao.agu.edu.vn).