Thông báo về việc nhận thẻ BHTN năm học 2016 - 2017

Lớp trưởng các lớp liên hệ phòng Tài vụ (Chị Phương) để nhận thẻ BHTN cho thành viên trong lớp:

CD39AV1 CD41TS CD39PN CD39MN1 DH14SH DH16SH DH14TS DH14GT
CD39AV2 DH15GT1 CD39TP CD39MN2 DH14SU DH16SI DH14VN DH14KQ
CD39GT DH15GT2 CD41BT CD40AV DH14TA DH16SU DH15CT DH14KT1
CD39SH DH15MN1 CD41KT CD40BT DH14TC DH16TC DH15DL DH14KT2
CD39ST DH15MN2 CD41QT CD40GT DH14TH DH16TS DH15HH DH14LY
CD39TH DH15PN1 CD41TD CD40MN1 DH15AV DH17AV DH15KQ DH14MT
CD39TS DH15PN2 CD41TP CD40PN DH15BT1 DH17KQ DH15KT DH14SI
CD39VN DH15QT DH14AV CD40SD DH15BT2 DH17KT DH15LY DH15MT
CD40TS DH15SH1 DH14CN CD40SH DH15CN DH17MT DH15NH DH15TH
CD40TT DH15SH2 DH14HH CD40ST DH15TA DH17NH DH15NV DH16LY
CD41TH DH15SI DH14MN1 CD40TD DH15TT1 DH17NV DH15QM DH16MT
CD41ST DH15TC DH14MN2 CD40TH DH15TT2 DH17PN DH15SU DH16NV
CD41SH DH15TO DH14NV CD40TP DH16BT1 DH17QT DH16AV DH16QM
CD41GT DH15TS DH14PM CD41CN DH16DL DH17SH DH16CN DH16TH
CD41AV DH16GT DH14QM CD41MN DH16HH DH17TA DH16CT DH16TO
CD41AN DH16MN1 DH14QT1 CD41PN DH16TP DH17TH DH16KQ DH17CN
CD41VN DH16MN2 DH14QT2 CD41TT DH16TT DH17TO DH16KT DH17LU
DH14CT DH16PN DH14TO DH14BT DH17BT DH17VN DH16NH DH17MN1
DH14NH DH16QT DH14TP DH14DL DH17DL   DH16PM DH17MN2
        DH17HH   DH16TA DH17PM
        DH17TP   DH17CT DH17QM
        DH17TT   DH17GT DH17TS
            DH17LY  
            DH17SU  
            DH17TC