Thông báo về việc thu học phí đại học, cao đẳng năm học 2016 - 2017

Chi tiết mời xem tập tin đính kèm!