Thông báo về việc khám sức khỏe cho SV khóa mới

Chi tiết mời xem tập tin đính kèm!