Thông báo về việc tổ chức Lễ báo công và Lễ tốt nghiệp cho Sinh viên Xuất sắc, Giỏi năm 2016

Chi tiết mời xem tập tin đính kèm!