Thông báo về việc khám sức khỏe cho sinh viên Tốt nghiệp năm 2016

Chi tiết mời xem tập tin đính kèm!