Học bổng

Thông báo về việc xét bổ sung học bổng Fuji

Thực hiện bản thỏa thuận hỗ trợ chương trình học bổng Fuji năm học 2017- 2018, Quỹ Giáo dục Fuji tài trợ cho Trường 20 suất học bổng (4.000.000 đ/suất) xét trao cho sinh viên khoa Nông nghiệp-TNTN. Nay, nhà trường yêu cầu Khoa Nông nghiệp-TNTN xét bổ sung 14 suất học bổng trên (ngoài danh sách nhà trường gửi kèm).

Thông báo về việc xét học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2017 - 2018

Căn cứ Công văn số 60 CV/HTSVVN của Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam nhằm hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng, học viện trên cả nước.  Nay, Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc xét chọn học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó năm học 2017-2018, cụ thể như sau:

Thông báo về việc xét học bổng Thắp sáng niềm tin năm học 2017 - 2018

Căn cứ Thông báo của Quỹ Học bổng Thắp sáng niềm tin về học bổng cho các tân sinh viên hoàn cảnh khó khăn mong muốn tiếp tục theo đuổi con đường học vấn ở bậc Đại học/Cao đẳng tại Việt Nam. Nay, Trường Đại học An Giang thông báo đến sinh viên mới trúng tuyển vào trường năm 2017, nội dung cụ thể như sau:

Thông báo về việc xét học bổng do Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm tài trợ năm học 2017 - 2018

Thực hiện công văn số 83/HKH-VP, ngày 9/6/2017 của Hội Khuyến học tỉnh An Giang về việc cấp 10 suất học bổng (4.000.000 đ/suất)  cho sinh viên của Trường do Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm tài trợ, năm học 2017- 2018. Nay, nhà trường thông báo đến sinh viên nội dung học bổng, cụ thể như sau:

Thông báo về việc xét học bổng Lê Sở Memorial Scholarship of Excellence năm học 2017 - 2018

Căn cứ Thông báo của tổ chức Sunflower Mission về học bổng Lê Sở Memorial Scholarship of Excellence (LSMSE) là học bổng dành sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mong muốn tiếp tục theo đuổi con đường học vấn ở bậc Đại học tại Việt Nam. Nay, Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên nội dung học bổng, cụ thể như sau:

Thông báo về việc xét bổ sung học bổng Fuji

Thực hiện bản thỏa thuận hỗ trợ chương trình học bổng Fuji năm học 2016- 2017, Quỹ Giáo dục Fuji tài trợ cho Trường 20 suất học bổng (3.500.000 đ/suất) xét trao cho sinh viên Khoa Nông nghiệp - TNTN. Nay nhà trường yêu cầu Khoa Nông nghiệp - TNTN xét bổ sung 12 suất học bổng trên (ngoài danh sách nhà trường gửi kèm).

Thông báo về việc nộp hồ sơ học bổng Y tế Nguyễn Văn Hưởng và học bổng Khoa học kỹ thuật năm học 2016 - 2017

Căn cứ Thông báo về việc trao tặng học bổng Y tế Nguyễn Văn Hưởng và học bổng Khoa học Kỹ thuật năm học 2016 – 2017 của Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trân - Chủ tịch danh dự Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ tỉnh An Giang - ủy nhiệm cho Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn An Giang xét; Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến Khoa NN-TNTN, KT-CN-MT, nội dung học bổng cụ thể như sau:

Thông báo về việc nộp hồ sơ học bổng do Ông Trần Trung Đức tài trợ Năm học 2016 - 2017

Căn cứ Thông báo về việc trao tặng học bổng do Ông Trần Trung Đức tài trợ năm học 2016-2017, Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên khoa Nông nghiệp – Tài nguyên Thiên nhiên nội dung học bổng, cụ thể như sau:

Pages