Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ

Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” vào đầu mỗi năm học. Phối hợp với Khoa Lý luận Chính trị và các phòng ban chức năng trong nhà trường thực hiện tốt công tác giáo dục tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, để cho sinh viên kịp thời nắm được những chủ trương mới của trường, của ngành, tình hình thời sự của địa phương, trong nước và quốc tế.

Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của sinh viên; tổ chức quản lý việc giáo dục tư tưởng, rèn luyện đạo đức tác phong, nếp sống văn minh, nội quy học đường. Phối hợp với các khoa trong công tác đánh giá điểm rèn luyện của HSSV.

Theo dõi việc thực hiện các chế độ, chính sách xã hội đối với HSSV; tham mưu cho BGH và Hội đồng học bổng về việc xét cấp các loại học bổng từ thiện, tài trợ cho sinh viên; tổ chức theo dõi, triển khai việc vay vốn tín dụng của sinh viên. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho công tác dạy và học, công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên.

Tổ chức quản lý các hoạt động ở cấp trường về phong trào sinh viên; các sinh hoạt ngoại khoá; các chuyên đề chính trị tư tưởng, đạo đức, pháp luật, mỹ học, văn hoá, văn nghệ, môi trường, dân số,… và phòng chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường.

Phối hợp với Đoàn TNCS HCM, Hội Sinh viên trong nhà trường tổ chức các hoạt động văn nghệ, TDTT, các hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa,… định hướng các chủ trương công tác, các phương thức hoạt động,… cho công tác sinh viên của trường theo từng thời gian và chủ đề thích hợp.

Cùng với phòng Hành chánh Tổng hợp và Ban Quản lý Ký túc xá, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong quan hệ giữa HSSV của trường với nhân dân địa phương nơi trường đóng. Phối hợp xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm quy tắc bảo vệ trật tự trị an.

Được ủy nhiệm của Hiệu trưởng để xác nhận sinh viên trong các trường hợp: tạm trú, tạm vắng, xin việc làm có tính thời vụ, xin thẻ đọc ở thư viện bên ngoài, xác nhận tư cách sinh viên về nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ lao động; phối hợp với BQL KTX xem xét việc bố trí chỗ ở cho HSSV trong KTX, kiểm tra HSSV trong việc chấp hành quy chế KTX; phối hợp với chính quyền địa phương quản lý số sinh viên ngoại trú; kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm.

Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các dịch vụ tư vấn cho sinh viên. Tổ chức các đợt tiếp xúc, thu nhận ý kiến phản ánh, đóng góp của sinh viên, liên hệ các bộ phận liên quan giải quyết và hồi đáp lại cho sinh viên.

Tổ chức giới thiệu việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp và cho những HSSV nghèo có khó khăn ngay trong quá trình học tập.

Triển khai thực hiện Nghị quyết của các Hội đồng cấp trường. Quyết định của Hiệu trưởng về các vấn đề liên quan thuộc nội dung công tác của phòng.