Chào mừng mùa hè tình nguyện năm 2010Nhân viên phòng Công tác Sinh viên

Thông báo

Căn cứ vào thực tế việc phát hành thẻ sinh viên của Phòng Công tác Sinh viên kết hợp Ngân hàng Đông Á. Nhằm đảm bảo quyền lợi cho sinh viên được cung cấp đầy đủ thẻ sinh viên và chính xác thông tin cá nhân. Đề nghị Lớp trưởng/ Bí thư các lớp rà soát việc phát hành thẻ sinh viên của lớp để kịp thời điều chỉnh, cụ thể như sau:

Căn cứ Quy chế Công tác Sinh viên trong đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ (ban hành kèm theo Quyết định số 297/QĐ-ĐHAG ngày 09/3/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang);

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học An Giang nhiệm kỳ 2012 - 2015;

Trường Đại học An Giang thông báo đến toàn thể sinh viên việc nghiêm túc chấp hành nội quy nhà trường, cụ thể như sau: