Chào mừng mùa hè tình nguyện năm 2010Nhân viên phòng Công tác Sinh viên

Thông báo

Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực PTCĐ trân trọng thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ ngắn hạn, cụ thể như sau:

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc tổ chức họp Bí thư, Lớp trưởng và nộp báo cáo tháng 11, cụ thể như sau: