Chào mừng mùa hè tình nguyện năm 2010Nhân viên phòng Công tác Sinh viên

Thông báo

Căn cứ Quyết định số 58, 59 /QĐ-ĐHAG, ngày 25/7/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí đối với sinh viên hệ đào tạo chính quy, học kỳ I, II năm học 2013-2014;

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến tất cả sinh viên thuộc diện miễn, giảm nộp bổ sung hồ sơ hoàn trả học phí, cụ thể như sau:

Chi tiết mời xem tập tin đính kèm!

Chi tiết mời xem tập tin đính kèm!

Chi tiết mời xem tập tin đính kèm!