Chào mừng mùa hè tình nguyện năm 2010Nhân viên phòng Công tác Sinh viên

Thông báo

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi và đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trong suốt thời gian học tập tại Trường, Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc đăng ký mua Sổ đánh giá kết quả rèn luyện dành cho sinh viên khóa mới, nội dung cụ thể như sau:

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc tổ chức họp Bí thư, Lớp trưởng và nộp báo cáo tháng 01, cụ thể như sau:

1. Họp Bí thư, Lớp trưởng

- Thời gian: 18h30, Thứ năm, ngày 22/01/2015.

- Địa điểm: Hội trường 300B, Khu Trung tâm, Trường ĐHAG.

- Nội dung:

+ Tổng kết các hoạt động tháng 12 và triển khai các hoạt động tháng 02.

+ Thông tin đến sinh viên một số nội dung có liên quan đến hoạt động học tập và rèn luyện tại Trường.