Chào mừng mùa hè tình nguyện năm 2010Nhân viên phòng Công tác Sinh viên

Thông báo

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc nộp báo cáo và họp Bí thư, Lớp trưởng tháng 12, cụ thể như sau:

1. Họp Bí thư, Lớp trưởng

- Thời gian: 18h15, Thứ sáu, ngày 26/12/2014.

- Địa điểm: Hội trường 300B, Khu Trung tâm, Trường ĐHAG.

- Nội dung:

+ Tổng kết các hoạt động tháng 12 và triển khai các hoạt động tháng 1.