Chào mừng mùa hè tình nguyện năm 2010Nhân viên phòng Công tác Sinh viên

Thông báo

Chi tiết mời xem tập tin đính kèm!

Nhằm xây dựng hệ thống dữ liệu về cựu sinh viên, nắm bắt tình trạng việc làm của sinh viên khi tốt nghiệp và kịp thời giới thiệu công việc phù hợp với chuyên ngành của sinh viên. Nhà trường rất mong anh/chị cung cấp đầy đủ những thông tin trong phiếu khảo sát!