Chào mừng mùa hè tình nguyện năm 2010Nhân viên phòng Công tác Sinh viên

Thông báo

Căn cứ Công văn tuyển dụng của Công ty Tôn Hoa Sen.

Bộ phận Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh Nghiệp, Phòng Công tác Sinh viên thông báo nhu cầu tuyển dụng của Công ty, cụ thể như sau:

Căn cứ Thông báo của Quỹ Học bổng Thắp sáng niềm tin về học bổng cho các tân sinh viên hoàn cảnh khó khăn mong muốn tiếp tục theo đuổi con đường học vấn ở bậc Đại học/Cao đẳng tại Việt Nam. Nay, Trường Đại học An Giang thông báo đến sinh viên mới trúng tuyển vào trường năm 2015, nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ Công văn của Trung tâm Giáo dục và Phát triển về việc triển khai Dự án Học bổng Teillon – Ludlow cho nữ sinh nghèo Việt Nam. Năm học 2015-2016, Quỹ Châu Á và Trung tâm Giáo dục và Phát triển tài trợ 30 suất học bổng  cho nữ sinh viên Đại học An Giang thuộc nhóm ngành Nông nghiệp. Nay, Trường Đại học An Giang thông báo đến các tân nữ sinh viên, nội dung cụ thể như sau: