Chào mừng mùa hè tình nguyện năm 2010Nhân viên phòng Công tác Sinh viên

Thông báo

Căn cứ Công văn số 2162A/NHCS-TD, ngày 02 tháng 10 năm 2007 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện cho vay đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/09/2007 của Thủ tướng Chính phủ;

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tích lũy một số kỹ năng mềm quan trọng, cần thiết bên cạnh những kiến thức về chuyên môn được đào tạo và giúp sinh viên có cơ hội trải nghiệm và tích lũy kỹ năng, tạo nền tảng vững chắc trước khi ra trường. Bộ phận Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp, Phòng Công tác Sinh viên phối hợp với Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit) tổ chức lớp tập huấn kỹ năng miễn phí dành cho sinh viên.

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc đăng ký tham gia lớp tập huấn kỹ năng, nội dung cụ thể như sau: