Chào mừng mùa hè tình nguyện năm 2010Nhân viên phòng Công tác Sinh viên

Thông báo

Căn cứ vào thực tế việc phát hành thẻ sinh viên của Phòng Công tác Sinh viên kết hợp Ngân hàng Đông Á. Nhằm đảm bảo quyền lợi cho sinh viên được cung cấp đầy đủ thẻ sinh viên và chính xác thông tin cá nhân. Đề nghị Lớp trưởng/ Bí thư các lớp rà soát việc phát hành thẻ sinh viên của lớp để kịp thời điều chỉnh, cụ thể như sau: